Перейти к содержанию
ThrPlusAle

Проблема бесконечный капт

Рекомендуемые сообщения

ThrPlusAle
Спойлер

 

Цитата

 

cmd:capture(playerid, params[])
{
    if(!IsAGang(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Òû íå â áàíäå");
    if(PI[playerid][pMember] == 11) return 1;
    if(PI[playerid][pRank] < 7) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Çàõâàò òåððèòîðèè äîñòóïåí ñ 7 ðàíãà è âûøå!");
    //new h; gettime(h);
    //if(h < 12 || h > 21) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ïðîâîäèòü çàõâàò ìîæíî òîëüêî ñ 12:00 äî 22:00");
    new faction = PI[playerid][pMember];
    if(PI[playerid][pMember] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(FrakCD != 0)
    {
        new fd[128];
        format(fd,sizeof(fd),"Ñëåäóþùèé çàõâàò òåððèòîðèè âîçìîæåí ÷åðåç %d ìèíóò(û)", FrakCD/1);
        SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,fd);
        return 1;
    }
    new str[128];
    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(IsPlayerToSquare(playerid, GZInfo[gCoords][0], GZInfo[gCoords][1],GZInfo[gCoords][2],GZInfo[gCoords][3]) && ZoneOnBattle == 0)
        {
            if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â ìàøèíå!");
            {
                if(GZInfo[gFrak] == faction) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Âû íå ìîæåòå çàõâàòûâàòü çîíó âàøåé áàíäû!");
                if(GZInfo[gFrak] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Íåëüçÿ çàõâàòèòü ýòó òåððèòîðèþ");
                if(GZInfo[gFrak] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 11 && b_Capture{4}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(IsCapture == true) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Óæå ïðîèñõîäèò çàõâàò îäíîé èç çîí. Äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ!");
                if(IsPlayerInBandOnline(faction) < 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Â âàøåé áàíäå ìàëî èãðîêîâ îíëàéí, íóæíî ìèíèìóì 5!");//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                if(IsPlayerInBandOnline(GZInfo[gFrak]) < 0)//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                {
                    format(str, sizeof(str), "Ó áàíäû \"%s\" ìàëî èãðîêîâ,íóæíî ìèíèìóì 5!", GetGangName(GZInfo[gFrak]));//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, str);
                    return 1;
                }
                format(str, sizeof(str), "Íà âàøó òåððèòîðèþ íàïàëà áàíäà %s, ó âàñ åñòü 5 ìèíóò ÷òîáû îòñòîÿòü å¸!", Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_LIGHTRED, str);
                format(str, sizeof(str), "Åñëè ïî èñòå÷åíèþ âðåìåíè âàñ íå áóäåò íà òåððèòîðèè, îíà ïåðåéäåò ê %s",Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_YELLOW, str);
                format(str, sizeof(str), "%s[%d] íàïàë íà òåððèòîðèþ áàíäû %s",GetName(playerid),playerid,GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendFMes(faction, COLOR_LIME, str);
                GangZoneFlashForAll(GangZone,GetGangZoneColor(faction));
                GZSafeTime = 10;
                FrakCD = 2;
                GZInfo[gNapad] = faction;
                ZoneOnBattle = 1;
                GangInfo[faction][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][gangnumber] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][gangnumber] = 0;
                CaptureStart(faction, GZInfo[gFrak]);
                format(str, sizeof(str), ""cAD"Áàíäà %s íàïàëà íà òåððèòîðèþ áàíäû %s",GetGangName(faction),GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendAdminMessage(COLOR_FADE1, str);
            }
        }
    }
    return 1;
}
_____________________________________

    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        SetTimer("GZSafeTime",1000*60,true);
        if(GZSafeTime > 0) GZSafeTime--;
    }

_______________

forward @1000mc_PlayerTimer(playerid);
public @1000mc_PlayerTimer(playerid)
{
    new stringText[64];
    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(GZSafeTime > 0)
        {
            SetTimer("GZSafeTime",1000*60,true);
            if(PI[playerid][pMember] == GZInfo[gNapad] || PI[playerid][pMember] == GZInfo[gFrak])
            {
                Convert(GZSafeTime, stringText);
                PlayerTextDrawSetString(playerid, CaptureTD[playerid][2], stringText);
            }
        }
    }
    return 1;
}

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao

Таймер 1000mc_PlayerTimer вообще создан в OnGameModeInit?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
15 минут назад, Shao сказал:

Таймер 1000mc_PlayerTimer вообще создан в OnGameModeInit?

Цитата
forward @1000mc_PlayerTimer(playerid);
public @1000mc_PlayerTimer(playerid)
{
  new stringText[64];
  for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
  {
    if(GZSafeTime > 0)
    {
      SetTimer("GZSafeTime",1000*60,true);
      if(PI[playerid][pMember] == GZInfo[gNapad] || PI[playerid][pMember] == GZInfo[gFrak])
      {
        Convert(GZSafeTime, stringText);
        PlayerTextDrawSetString(playerid, CaptureTD[playerid][2], stringText);
      }
    }
  }
  return 1;
} 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
1 минуту назад, ThrPlusAle сказал:

 

Я не это имел ввиду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
2 минуты назад, Shao сказал:

Я не это имел ввиду.

    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        SetTimer("GZSafeTime",1000*60,true);
        if(GZSafeTime > 0) GZSafeTime--

это все строки по таймеру в команде

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
Только что, ThrPlusAle сказал:

    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        SetTimer("GZSafeTime",1000*60,true);
        if(GZSafeTime > 0) GZSafeTime--

это все строки по таймеру в команде

Я имел ввиду создан-ли этот секундный таймер в каллбеке OnGameModeInit?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle

Вот это в OnPlayerConnect

PlayerTimer[playerid][@_1000] = SetTimerEx("@_1000mc_PlayerTimer", 1000, true, "d", playerid);

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle

up

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
12 минут назад, ThrPlusAle сказал:

Вот это в OnPlayerConnect

PlayerTimer[playerid][@_1000] = SetTimerEx("@_1000mc_PlayerTimer", 1000, true, "d", playerid);

Вообще таймеры правильнее запускать при загрузке мода, но тут как я понял. Он скорее всего в моде создан(тобишь, как переменая pMoney например), я лишь несколько раз видел подобного рода каллбеки.

Изменено пользователем Shao

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle

up

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
forward @1000mc_PlayerTimer(playerid);
public @1000mc_PlayerTimer(playerid)
{
  new stringText[64];
  for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
  {
    if(GZSafeTime > 0)
    {
           new timer_kapt = SetTimer("GZSafeTime",1000*60,true);
            KillTimer(timer_kapt);
           if(PI[playerid][pMember] == GZInfo[gNapad] || PI[playerid][pMember] == GZInfo[gFrak])
      {
        Convert(GZSafeTime, stringText);
        PlayerTextDrawSetString(playerid, CaptureTD[playerid][2], stringText);
      }
    }
  }
  return 1;
} 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
7 минут назад, Shao сказал:
forward @1000mc_PlayerTimer(playerid);
public @1000mc_PlayerTimer(playerid)
{
  new stringText[64];
  for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
  {
    if(GZSafeTime > 0)
    {
           new timer_kapt = SetTimer("GZSafeTime",1000*60,true);
            KillTimer(timer_kapt);
           if(PI[playerid][pMember] == GZInfo[gNapad] || PI[playerid][pMember] == GZInfo[gFrak])
      {
        Convert(GZSafeTime, stringText);
        PlayerTextDrawSetString(playerid, CaptureTD[playerid][2], stringText);
      }
    }
  }
  return 1;
} 

 

щас попробую

Изменено пользователем ThrPlusAle

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao

Строки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
1 минуту назад, Shao сказал:

Строки?

Именно работает в  игре 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
3 минуты назад, ThrPlusAle сказал:

Именно работает в  игре 

У меня тд заработал а на 01 секунде остановился и ничего не происходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
Только что, ThrPlusAle сказал:

У меня тд заработал а на 01 секунде остановился и ничего не происходит.

Скорее всего формат неверно идёт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
Только что, Shao сказал:

Скорее всего формат неверно идёт.

Помоги я вообще не шарю в таймерах.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
Только что, ThrPlusAle сказал:

Помоги я вообще не шарю в таймерах.

 

Формат совсем другая функция..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
2 минуты назад, Shao сказал:

Формат совсем другая функция..

    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(GZSafeTime > 0) GZSafeTime--;
    }
    

Это зачем тут?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
Только что, ThrPlusAle сказал:

    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(GZSafeTime > 0) GZSafeTime--;
    }
    

Это зачем тут?

Ну это цикл. Только не понимаю, что за переменные:

GZInfo, GZSafeTime

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
4 минуты назад, Shao сказал:

Ну это цикл. Только не понимаю, что за переменные:

GZInfo, GZSafeTime

 

cmd:capture(playerid, params[])
{
    if(!IsAGang(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Òû íå â áàíäå");
    if(PI[playerid][pMember] == 11) return 1;
    if(PI[playerid][pRank] < 7) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Çàõâàò òåððèòîðèè äîñòóïåí ñ 7 ðàíãà è âûøå!");
    //new h; gettime(h);
    //if(h < 12 || h > 21) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ïðîâîäèòü çàõâàò ìîæíî òîëüêî ñ 12:00 äî 22:00");
    new faction = PI[playerid][pMember];
    if(PI[playerid][pMember] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(FrakCD != 0)
    {
        new fd[128];
        format(fd,sizeof(fd),"Ñëåäóþùèé çàõâàò òåððèòîðèè âîçìîæåí ÷åðåç %d ìèíóò(û)", FrakCD/1);
        SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,fd);
        return 1;
    }
    new str[128];
    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(IsPlayerToSquare(playerid, GZInfo[gCoords][0], GZInfo[gCoords][1],GZInfo[gCoords][2],GZInfo[gCoords][3]) && ZoneOnBattle == 0)
        {
            if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â ìàøèíå!");
            {
                if(GZInfo[gFrak] == faction) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Âû íå ìîæåòå çàõâàòûâàòü çîíó âàøåé áàíäû!");
                if(GZInfo[gFrak] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Íåëüçÿ çàõâàòèòü ýòó òåððèòîðèþ");
                if(GZInfo[gFrak] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 11 && b_Capture{4}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(IsCapture == true) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Óæå ïðîèñõîäèò çàõâàò îäíîé èç çîí. Äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ!");
                if(IsPlayerInBandOnline(faction) < 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Â âàøåé áàíäå ìàëî èãðîêîâ îíëàéí, íóæíî ìèíèìóì 5!");//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                if(IsPlayerInBandOnline(GZInfo[gFrak]) < 0)//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                {
                    format(str, sizeof(str), "Ó áàíäû \"%s\" ìàëî èãðîêîâ,íóæíî ìèíèìóì 5!", GetGangName(GZInfo[gFrak]));//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, str);
                    return 1;
                }
                format(str, sizeof(str), "Íà âàøó òåððèòîðèþ íàïàëà áàíäà %s, ó âàñ åñòü 5 ìèíóò ÷òîáû îòñòîÿòü å¸!", Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_LIGHTRED, str);
                format(str, sizeof(str), "Åñëè ïî èñòå÷åíèþ âðåìåíè âàñ íå áóäåò íà òåððèòîðèè, îíà ïåðåéäåò ê %s",Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_YELLOW, str);
                format(str, sizeof(str), "%s[%d] íàïàë íà òåððèòîðèþ áàíäû %s",GetName(playerid),playerid,GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendFMes(faction, COLOR_LIME, str);
                GangZoneFlashForAll(GangZone,GetGangZoneColor(faction));
                GZSafeTime = 10;
                FrakCD = 2;
                GZInfo[gNapad] = faction;
                ZoneOnBattle = 1;
                GangInfo[faction][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][gangnumber] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][gangnumber] = 0;
                CaptureStart(faction, GZInfo[gFrak]);
                format(str, sizeof(str), ""cAD"Áàíäà %s íàïàëà íà òåððèòîðèþ áàíäû %s",GetGangName(faction),GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendAdminMessage(COLOR_FADE1, str);
            }
        }
    }
    return 1;
}

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao
Только что, ThrPlusAle сказал:

cmd:capture(playerid, params[])
{
    if(!IsAGang(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Òû íå â áàíäå");
    if(PI[playerid][pMember] == 11) return 1;
    if(PI[playerid][pRank] < 7) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Çàõâàò òåððèòîðèè äîñòóïåí ñ 7 ðàíãà è âûøå!");
    //new h; gettime(h);
    //if(h < 12 || h > 21) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ïðîâîäèòü çàõâàò ìîæíî òîëüêî ñ 12:00 äî 22:00");
    new faction = PI[playerid][pMember];
    if(PI[playerid][pMember] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(PI[playerid][pMember] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï âàøåé áàíäå ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
    if(FrakCD != 0)
    {
        new fd[128];
        format(fd,sizeof(fd),"Ñëåäóþùèé çàõâàò òåððèòîðèè âîçìîæåí ÷åðåç %d ìèíóò(û)", FrakCD/1);
        SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,fd);
        return 1;
    }
    new str[128];
    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(IsPlayerToSquare(playerid, GZInfo[gCoords][0], GZInfo[gCoords][1],GZInfo[gCoords][2],GZInfo[gCoords][3]) && ZoneOnBattle == 0)
        {
            if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â ìàøèíå!");
            {
                if(GZInfo[gFrak] == faction) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Âû íå ìîæåòå çàõâàòûâàòü çîíó âàøåé áàíäû!");
                if(GZInfo[gFrak] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Íåëüçÿ çàõâàòèòü ýòó òåððèòîðèþ");
                if(GZInfo[gFrak] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(GZInfo[gFrak] == 11 && b_Capture{4}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Äîñòóï äàííîé áàíäû ê âîéíå çà òåððèòîðèè çàêðûò");
                if(IsCapture == true) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Óæå ïðîèñõîäèò çàõâàò îäíîé èç çîí. Äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ!");
                if(IsPlayerInBandOnline(faction) < 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Â âàøåé áàíäå ìàëî èãðîêîâ îíëàéí, íóæíî ìèíèìóì 5!");//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                if(IsPlayerInBandOnline(GZInfo[gFrak]) < 0)//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                {
                    format(str, sizeof(str), "Ó áàíäû \"%s\" ìàëî èãðîêîâ,íóæíî ìèíèìóì 5!", GetGangName(GZInfo[gFrak]));//Èçìåíèòü ïîòîì íà 5
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, str);
                    return 1;
                }
                format(str, sizeof(str), "Íà âàøó òåððèòîðèþ íàïàëà áàíäà %s, ó âàñ åñòü 5 ìèíóò ÷òîáû îòñòîÿòü å¸!", Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_LIGHTRED, str);
                format(str, sizeof(str), "Åñëè ïî èñòå÷åíèþ âðåìåíè âàñ íå áóäåò íà òåððèòîðèè, îíà ïåðåéäåò ê %s",Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_YELLOW, str);
                format(str, sizeof(str), "%s[%d] íàïàë íà òåððèòîðèþ áàíäû %s",GetName(playerid),playerid,GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendFMes(faction, COLOR_LIME, str);
                GangZoneFlashForAll(GangZone,GetGangZoneColor(faction));
                GZSafeTime = 10;
                FrakCD = 2;
                GZInfo[gNapad] = faction;
                ZoneOnBattle = 1;
                GangInfo[faction][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][gangnumber] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][gangnumber] = 0;
                CaptureStart(faction, GZInfo[gFrak]);
                format(str, sizeof(str), ""cAD"Áàíäà %s íàïàëà íà òåððèòîðèþ áàíäû %s",GetGangName(faction),GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendAdminMessage(COLOR_FADE1, str);
            }
        }
    }
    return 1;
}

Кинь с нормальной расскладкой, а то противно читать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
2 минуты назад, Shao сказал:

Кинь с нормальной расскладкой, а то противно читать.

cmd:capture(playerid, params[])
{
    if(!IsAGang(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ты не в банде");
    if(PI[playerid][pMember] == 11) return 1;
    if(PI[playerid][pRank] < 7) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Захват территории доступен с 7 ранга и выше!");
    //new h; gettime(h);
    //if(h < 12 || h > 21) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Проводить захват можно только с 12:00 до 22:00");
    new faction = PI[playerid][pMember];
    if(PI[playerid][pMember] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ вашей банде к войне за территории закрыт");
    if(PI[playerid][pMember] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ вашей банде к войне за территории закрыт");
    if(PI[playerid][pMember] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ вашей банде к войне за территории закрыт");
    if(PI[playerid][pMember] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ вашей банде к войне за территории закрыт");
    if(FrakCD != 0)
    {
        new fd[128];
        format(fd,sizeof(fd),"Следующий захват территории возможен через %d минут(ы)", FrakCD/1);
        SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,fd);
        return 1;
    }
    new str[128];
    for(new i = 0; i < sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(IsPlayerToSquare(playerid, GZInfo[gCoords][0], GZInfo[gCoords][1],GZInfo[gCoords][2],GZInfo[gCoords][3]) && ZoneOnBattle == 0)
        {
            if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Нельзя использовать в машине!");
            {
                if(GZInfo[gFrak] == faction) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Вы не можете захватывать зону вашей банды!");
                if(GZInfo[gFrak] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Нельзя захватить эту территорию");
                if(GZInfo[gFrak] == 7 && b_Capture{0}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ данной банды к войне за территории закрыт");
                if(GZInfo[gFrak] == 8 && b_Capture{1}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ данной банды к войне за территории закрыт");
                if(GZInfo[gFrak] == 9 && b_Capture{2}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ данной банды к войне за территории закрыт");
                if(GZInfo[gFrak] == 10 && b_Capture{3}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ данной банды к войне за территории закрыт");
                if(GZInfo[gFrak] == 11 && b_Capture{4}) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Доступ данной банды к войне за территории закрыт");
                if(IsCapture == true) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, ""cER"Уже происходит захват одной из зон. Дождитесь окончания!");
                if(IsPlayerInBandOnline(faction) < 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "В вашей банде мало игроков онлайн, нужно минимум 5!");//Изменить потом на 5
                if(IsPlayerInBandOnline(GZInfo[gFrak]) < 0)//Изменить потом на 5
                {
                    format(str, sizeof(str), "У банды \"%s\" мало игроков,нужно минимум 5!", GetGangName(GZInfo[gFrak]));//Изменить потом на 5
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, str);
                    return 1;
                }
                format(str, sizeof(str), "На вашу территорию напала банда %s, у вас есть 5 минут чтобы отстоять её!", Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_LIGHTRED, str);
                format(str, sizeof(str), "Если по истечению времени вас не будет на территории, она перейдет к %s",Fraction_Name[PI[playerid][pMember]]);
                SendFMes(GZInfo[gFrak], COLOR_YELLOW, str);
                format(str, sizeof(str), "%s[%d] напал на территорию банды %s",GetName(playerid),playerid,GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendFMes(faction, COLOR_LIME, str);
                GangZoneFlashForAll(GangZone,GetGangZoneColor(faction));
                GZSafeTime = 10;
                FrakCD = 2;
                GZInfo[gNapad] = faction;
                ZoneOnBattle = 1;
                GangInfo[faction][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][capture] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][captureid] = faction;
                GangInfo[faction][gangnumber] = 1;
                GangInfo[GZInfo[gFrak]][gangnumber] = 0;
                CaptureStart(faction, GZInfo[gFrak]);
                format(str, sizeof(str), ""cAD"Банда %s напала на территорию банды %s",GetGangName(faction),GetGangName(GZInfo[gFrak]));
                SendAdminMessage(COLOR_FADE1, str);
            }
        }
    }
    return 1;
}

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shao

CaptureStart  дай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ThrPlusAle
2 минуты назад, Shao сказал:

CaptureStart  дай.

stock CaptureStart(familyone, familytwo)
{
    new SCORE[64];
    foreach(new i: Player)
    {
        if(PlayerLogged == false) continue;
        if(PI[pMember] == familyone || PI[pMember] == familytwo)
        {
            for(new s; s < 7; s++) PlayerTextDrawShow(i, CaptureTD);
            format(SCORE, sizeof(SCORE), "%s", GetGangName(familyone));
            PlayerTextDrawSetString(i, CaptureTD[3], SCORE);
            format(SCORE, sizeof(SCORE), "%s", GetGangName(familytwo));
            PlayerTextDrawSetString(i, CaptureTD[4], SCORE);
            PlayerTextDrawSetString(i, CaptureTD[5], "0");
            PlayerTextDrawSetString(i, CaptureTD[6], "0");
            drawcapt = true;
            IsCapture = true;
        }
    }
}
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

 • Последние посетители   0 пользователей онлайн

  Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

 • Похожий контент

  • Zver4uK
   От Zver4uK
   Решил создать сервер на андроид, после 1 перезагрузки вот эта ошибка (на скриншоте). Видел 1 тему на этом сайте, по поводу ошибки, но файлы были посланы только создателю темы (наверно). Решил написать, может возможно убрать эту ошибку на телефоне, и с нормальным модом играть, например Arizon`ы

   Если не сложно, то дайте готовые файлы для сервера :)

  • yuras0401
   От yuras0401
   Я перевел КРМП на САМП но возникает беда с маппингом, его попросту нет, автомобили стоят а объектов нет, ни одного. Пробовал добавлять через CreateDynamicObject - но тогда все зависает намертво и игра не отвечает, буду благодарен если кто поможет!   
    
   Возможно проблема в gta.dat или object.dat? Подскажите

  • BogdanDeveloper
   От BogdanDeveloper
   Доброго времени суток пользователи CR-MP.RU
   Столкнулся с проблемой программа X Radar Editor выдает ошибку при  экспорте карты в TXD форма.
   В многие группы обращался. Не кто толком не может ответить в чем проблема.
   Может вы подскажите как решить эту проблему.
   Программу скачивал три раза с разных сайтов.

  • Thomas_Malibu
   От Thomas_Malibu
   Здравствуйте! У меня возникла проблема:подключил инклуд a_actor,в моде написал все что нужно для создания через этот инклуд,и варнингов и ерроров нету,а сервер мод Unknown. Без этого все работало прекрасно! Если кто знает помогите пожалуйста
  • #meow
   От #meow
   Приветствую, столкнулся с такой проблемой:
   После прохождения регистрации мне нужно выбрать скин, но камера остаётся на координатах заданных в OnPlayerConnect, а TextDraw не появляется.
   Завершение регистрации:
   case DLG_REGAGE: { if(!strlen(inputtext)) { SPD(playerid, DLG_REGAGE, DIALOG_STYLE_INPUT, "{17CC9D}[7/7]Регистрация аккаунта", "{FFFFFF}Введите возраст для Вашего нового персонажа:\n\ {17CC9D}- Введите возраст от 18-ти до 60-ти", "Далее", ""); return SCM(playerid, COLOR_INFOR, "[Информация]: {FFFFFF}Нельзя оставлять поле пустым!"); } if(!(18 <= strval(inputtext) <= 60)) { SPD(playerid, DLG_REGAGE, DIALOG_STYLE_INPUT, "{17CC9D}[7/7]Регистрация аккаунта", "{FFFFFF}Введите возраст для Вашего нового персонажа:\n\ {17CC9D}- Введите возраст от 18-ти до 60-ти", "Далее", ""); return SCM(playerid, COLOR_INFOR, "[Информация]: {FFFFFF}Введите возраст от 18-ти до 60-ти!"); } else { player_info[playerid][AGE] = strval(inputtext); SCM(playerid, COLOR_WHITE, ""); SCM(playerid, COLOR_INFOR, "[Информация]: {FFFFFF}Регистрация завершена!"); SCM(playerid,COLOR_INFOR, "[Информация]: {FFFFFF}Теперь выберите внешность вашего персонажа!"); SCM(playerid, COLOR_INFOR, "[Информация]: {FFFFFF}Используйте {25BA2A}СТРЕЛКИ{AFAFAF} и кнопку {49BCE6}SELECT{AFAFAF} для выбора!"); SCM(playerid, COLOR_WHITE, ""); TogglePlayerControllable(playerid, 0); SetPVarInt(playerid, "regskin", 1); SpawnPlayer(playerid); } new data[16]; format(data, sizeof(data), date("%dd.%mm.%yyyy", gettime())); new ip[16]; GetPlayerIp(playerid, ip, sizeof(ip)); static const fmt_query[] = "INSERT INTO `users` (`name`, `password`, `salt`, `email`, `ref`, `sex`, `race`, `age`, `skin`, `regdata`, `regip`) VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%s', '%s')"; new query[sizeof(fmt_query)+(-2+MAX_PLAYER_NAME)+(-2+64)+(-2+10)+(-2+64)+(-2+8)+(-2+1)+(-2+1)+(-2+2)+(-2+3)+(-2+12)+(-2+15)]; format(query, sizeof(query), fmt_query, player_info[playerid][NAME], player_info[playerid][PASSWORD], player_info[playerid][SALT], player_info[playerid][EMAIL], player_info[playerid][REF], player_info[playerid][SEX], player_info[playerid][RACE], player_info[playerid][AGE], player_info[playerid][SKIN], data, ip); mysql_query(dbHandle, query, false); static const fmt_query2[] = "SELECT * FROM `users` WHERE `name` = '%s' AND `password` = '%s'"; format(query, sizeof(query), fmt_query2, player_info[playerid][NAME], player_info[playerid][PASSWORD]); mysql_tquery(dbHandle, query, "PlayerLogin", "i", playerid); } PVar regskin:
   if(GetPVarInt(playerid, "regskin") == 1) { SetPVarInt(playerid, "regskin", 0); SetPlayerCameraPos(playerid, 199.6660, -129.5402, 1003.5152); SetPlayerCameraLookAt(playerid, 199.6332, -126.6758, 1003.5152); SetPlayerInterior(playerid, 3); SetPlayerVirtualWorld(playerid, 17+1); SetPlayerPos(playerid, 199.5510,-127.1503,1003.5152); SetPlayerFacingAngle(playerid, 177.0); TextDrawShowForPlayer(playerid, boxone[playerid]); TextDrawShowForPlayer(playerid, boxtwo[playerid]); TextDrawShowForPlayer(playerid, boxthree[playerid]); TextDrawShowForPlayer(playerid, boxfour[playerid]); TextDrawShowForPlayer(playerid, arrowleft[playerid]); TextDrawShowForPlayer(playerid, arrowright[playerid]); TextDrawShowForPlayer(playerid, select[playerid]); SelectTextDraw(playerid, COLOR_INFOR); switch(player_info[playerid][SEX]) { case 1: { SetPlayerSkin(playerid, 78); SetPVarInt(playerid, "selectskin", 78); } case 2: { SetPlayerSkin(playerid, 10); SetPVarInt(playerid, "selectskin", 10); } } } if(GetPVarInt(playerid, "reg") == 1) { TextDrawHideForPlayer(playerid, boxone[playerid]); TextDrawHideForPlayer(playerid, boxtwo[playerid]); TextDrawHideForPlayer(playerid, boxthree[playerid]); TextDrawHideForPlayer(playerid, boxfour[playerid]); TextDrawHideForPlayer(playerid, arrowleft[playerid]); TextDrawHideForPlayer(playerid, arrowright[playerid]); TextDrawHideForPlayer(playerid, select[playerid]); CancelSelectTextDraw(playerid); TogglePlayerSpectating(playerid, 0); SetPlayerInterior(playerid, 0); SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0); SetPlayerPos(playerid, 1704.2792,-1912.2012,13.5692); SetCameraBehindPlayer(playerid); SetPlayerSkin(playerid, player_info[playerid][SKIN]); } if(GetPVarInt(playerid, "regskin") != 0 && GetPVarInt(playerid, "reg") == 0) { TogglePlayerSpectating(playerid, 0); SetPlayerPos(playerid, 1704.2792,-1912.2012,13.5692); SetCameraBehindPlayer(playerid); SetPlayerSkin(playerid, player_info[playerid][SKIN]); SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0); SetPlayerInterior(playerid, 0); } if(GetPVarInt(playerid, "regskin") == 0 && GetPVarInt(playerid, "reg") == 0) { switch(player_info[playerid][LVL]) { case 1..3: { switch(random(2)) { case 0: { SetPlayerPos(playerid, 1704.2792,-1912.2012,13.5692); SetPlayerFacingAngle(playerid, 270.0); } case 1: { SetPlayerPos(playerid, 1728.1101,-1912.4703,13.5634); SetPlayerFacingAngle(playerid, 90.0); } } TogglePlayerSpectating(playerid, 0); SetCameraBehindPlayer(playerid); SetPlayerSkin(playerid, player_info[playerid][SKIN]); SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0); SetPlayerInterior(playerid, 0); } } }  
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.